Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
som patient indsamler og behandler Lægerne i Bjert I/S som
dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet
til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne i Bjert I/S behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Lægerne i Bjert I/S indsamler og behandler følgende typer af
personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn,
  familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og
  uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests,
  røntgenbilleder, scan-ningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller
  etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning,
  herunder EU’s databe-skyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og
  anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
 • Dokumentationspligt.
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
  sikkerhedsforan-staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
  uautoriseret adgang til sy-stemer og oplysninger, hindre modtagelse
  eller distribution af ondsindet kode, standsning af
  overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
  computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indi-vider og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du
personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
per-sonoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene
ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre
sundhedspersoner, f.eks. syge-huse eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse,
diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger
blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hen-syn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser),
  Styrelsen for Patient-sikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin,
  vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole,
  sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at
  der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for
  patientbehandling vide-regives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddel-styrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles
  og videregives al-mindelige personoplysninger i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme
  personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række
  personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør
  af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners
  journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
  sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes
  en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i
  Overenskomst om almen praksissundheds-lovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via
  IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse
  om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser
  efter reglerne i sundheds-lovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om
  indberetning af oplysninger til kliniske kvali-tetsdatabaser m.v. Data
  kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som
  patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber
  med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel
  6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående sam-tykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårø-rende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine
personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke
behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en
videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores
databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.
Vores databehandlere er p.t.

 • CompuGroup Medical
 • IpNordic
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borge-rens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at
varetage de overfor angiv-ne formål. Vi har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum
10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde
hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere
tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller er-statningssag, hvor
oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt
afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder
retten til indsigt i personop-lysninger, retten til at få ændret
ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til
at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at
gøre indsigelse mod be-handlingen af personoplysningerne, herunder ift.
automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af
journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske
sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine
personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen
til at kontakte os på www.lægerneibjert.dk eller tlf. nr. 75572033

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne i Bjert I/S

Gl. Bjert 26 B

6091 Bjert

Dato: 01.05.2018